جستجوی
نشانی

نتایج جستجو پزشکی و سلامت

۸۴۷ نتیجه یافت شد.

دکتر سیده سحر حسینی فر

۷۷۸۸۱۱۲۵
تهرانپارس غربی تهرانپارس بین فلکه سوم و چهارم

پایگاه سلامت شهری عادل کد ۴۵۱۹

۷۶۷۰۰۴۵۲
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی بین فلکه سوم واتوبان باقری خیابان ۱۹۶ غربی

دکتر علیرضا مجدیه فرشی

۷۷۸۶۷۶۷۸
تهرانپارس غربی تهرانپارس پایین تر از فلکه سوم خیابان رحمانی

دکتر محمدجواد الوندی

۷۷۷۰۱۴۲۶
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی مابین ۱۸۶ و ۱۸۸ شرقی تا خ خوشوقت

مرکز توانبخشی سالمندان موج نو

۷۷۸۷۳۵۹۵
تهرانپارس غربی تهرانپارس خ سجده شمالی کوچه نقلی اصفهانی

دکتر منیژه گلشیرازی

۷۷۸۷۷۵۱۳
تهرانپارس غربی تهرانپارس پایین تر از فلکه سوم خیابان رحمانی

دکتر سیدعلیرضا صفوی

۷۷۸۷۷۹۲۳
تهرانپارس غربی تهرانپارس پایین تر از فلکه سوم خیابان رحمانی

دکتر فرهاد آوخ

۷۷۷۳۶۹۶۱
تهرانپارس غربی تهرانپارس پایین تر از فلکه سوم خیابان رحمانی

دکتر جمشید حکیمی

۷۷۷۲۲۷۱۷
تهرانپارس غربی تهرانپارس پایین تر از فلکه سوم خیابان رحمانی

دکتر عبدالرضا عباسی

۷۷۷۰۶۱۰۵
تهرانپارس غربی تهرانپارس پایین تر از فلکه سوم خیابان رحمانی